Ubytovací poriadok – Apartmány Štiavnica

Ubytovací poriadok

Hosť, ktorý si prenajme izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší, vedenie hotela má právo objednávku zrušiť.

1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom hosť predloží príslušnému pracovníkovi hotela svoj platný preukaz totožnosti, na registračnej karte svojim podpisom potvrdí cenu za ubytovanie a dĺžku pobytu a hotel mu vydá hotelovú kartičku s uvedením čísla izby. Služby počas pobytu hosť garantuje svojou kreditnou kartou, zapísanou v hotelovom systéme, prípadne depozitom, ktorý zloží v hotovosti v sume 50€/izba-noc. Hosť bez garancie kartou je povinný uhradiť ubytovanie pri príchode a zložiť depozit v uvedenej sume. V prípade, že tento postup nerešpektuje, recepcia môže od zmluvy odstúpiť, nakoľko hosť porušil jeden z bodov ubytovacieho poriadku.

2. Hotel poskytuje hosťovi služby minimálne v rozsahu a kvalite, určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení, podľa ktorej je hotel zatriedený.

3. Pri vstupe do hotela je hosť povinný preukázať sa hotelovou kartičkou a preukazom totožnosti na vyžiadanie.

4. Pobyt v hoteli je povolený len osobám, ktoré nie sú nositeľmi epidemiologicky závažných chorôb a infekcií.

5. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi iné než dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa zásadne neodlišuje od potvrdenej objednávky, prípadne zabezpečiť ubytovanie v inom hoteli, ktorý patrí do rovnakej triedy a kategórie.

6. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný hosťa ubytovať najneskôr do 17.00 hodiny, do tohto času izbu pre hosťa rezervuje ak nie je na objednávke uvedené inak.

7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú v ktorej bol pôvodne ubytovaný.

8. Hosť používa izbu počas doby, ktorá bola dohodnutá s hotelom.

9. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, hosť odhlási svoj pobyt najneskôr do 12.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak hosť neurobí v stanovenom termíne, hotel mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

10. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.

11. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00 hodinou a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať platí ubytovanie za predchádzajúcu noc.

12. Hosť sa pri obsadení izby vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii.

13. Hosť súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstupovať za účelom vykonania svojich pracovných povinností chyžná a údržbár.

14. Hotel nezodpovedá za cennosti a peniaze uložené v trezore na izbe, ani za cenné veci odložené mimo trezora na izbe. Hosť má možnosť svoje cennosti uschovať v trezore na recepcii.

15. Hotel nezodpovedá za prípadné nezhody, alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích a odbytových priestoroch.

16. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie, po jej zaevidovaní do rezervačného systému.

17. Hotel zabezpečí pri ochorení, alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.

18. Na izbe, alebo v spoločenských miestnostiach hotela hosť nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových, alebo televíznych prijímačov, sušičov vlasov, prípadne do elektrickej siete, alebo inej inštalácie.

19. V objekte hotela a na izbe nie je hosťovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene hosťa.

20. Hosť sa nesmie na izbe ani chodbách hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový, alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný kľud.

21. Hosťom je zakázaný vstup do služobných priestorov hotela a do priestorov kde sú skladované potraviny a pripravované jedlá a nápoje.

22. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách vo výťahu a v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

23. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že majiteľ preukáže ich nezávadný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat je potrebný súhlas vedenia hotela. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú skladované potraviny, pripravované, alebo podávané jedlá a nápoje. Psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch hotela náhubok a musia byť vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch a to vrátane hotelovej izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa / majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby. Zvieratá nesmú odpočívať, ležať na lôžku , alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať vaňu, sprchu, alebo umývadlo na kúpanie, alebo umývanie zvierat. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave, alebo podávaniu pokrmov hosťom. Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného kľudu v dobe od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela. Cena za ubytovanie zvierat sa určuje podľa platného cenníka hotela.

24. Hosť má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností.

25. Za všetky škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa všeobecne platných právnych predpisov.

26. Hosť je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzavrieť okná a pri odchode zavrieť dvere.

27. Hosť platí účet zvyčajne pri odchode. Pri pobyte presahujúcom sumu 1000 € hotel môže požadovať aj zálohovú platbu po častiach. Účty sú splatné hneď pri predložení. Pri odchode z ubytovacieho zariadenia hosť na recepcii odovzdá hotelovú kartičku s hotelovými kartami.

28. Za ubytovanie, požičané predmety a ostatné služby využité v hoteli je hosť povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.

29. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma poverená osoba na stredisku, prípadne manažér strediska.

30. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu kedy si prenajal izbu. V prípade že ho závažným spôsobom poruší, vedenie hotela má právo odstúpiť od zmluvy o poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.


HotelPuzzle Slovakia s.r.o. Hniezdne 392, 06501 Hniezdne, IČO: 52834701
1. januar 2022